Yrkesetik

Etik är en viktig fråga för Sveriges Kommunikatörer. Etiska yrkesnormer låg till grund när vi bildades 1950 och än i dag lutar vi oss mot etiska yrkesnormer i vårt arbete.

De ursprungliga normerna "Code of Athens" och "Code of Venice" arbetades om under 2003 och 2004 och antogs slutligen år 2005. Alla medlemmar i Sveriges Kommunikatörer har erkänt normerna som är hämtade ur föreningens stadgar §2.

Kommunikatörens yrkesnormer

 

1. Kommunikatören

  • Kommunikatören utövar professionell informations- och kommunikationsverksamhet, antingen som anställd i ett företag eller annan organisation, eller som konsult för en uppdragsgivare.
  • Kommunikatören förvaltar och utvecklar organisationers förtroendekapital/anseende.
  • Kommunikatören verkar för att målgrupper och intressenter genom relevant information får en korrekt uppfattning om den verksamhet som kommunikatören företräder.
  • Kommunikatören har kompetens att analysera och bedöma relationer, attityder och opinioner samt att förutse omvärldens reaktioner.
  • Kommunikatören ser till att omvärlden har relevant information om och förståelse för organisationen och dess verksamhet, och att organisationen har relevant information om och förståelse för omvärlden.

 

2. Syfte

Kommunikatören arbetar för att förverkliga arbetsgivarens/uppdragsgivarens mål. I detta arbete använder kommunikatören professionella metoder som är förenliga med dessa normer.

 

3. Ärlighet och pålitlighet

En kommunikatör arbetar för att korrekt information, baserad på relevanta fakta, bedömningar och argument inom den företrädda verksamheten, utformas och sprids.
En kommunikatör arbetar med information och kommunikation inom ramen för gällande lagar och andra regelverk.

 

4. Sekretess

Information, som givits inom ramen för arbetet och som inte är och inte ska vara offentlig, ska inte delges andra parter.

 

5. Öppenhet

Kommunikatören strävar efter att så mycket information som möjligt är tillgänglig och förståelig.

 

6. Det öppna samhället

En förutsättning för kommunikatörers verksamhet är det öppna samhället, präglat av yttrandefrihet och allas möjligheter att inom lagenliga ramar söka och använda information. Kommunikatörens professionella verksamhet ökar öppenheten i samhället.

loader
Laddar